OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Provozovatelky internetového obchodu pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lumus.cz.

1. Úvod

1.1. Tyto obchodní podmínky Marie Bučkové, (dále jen "obchodní podmínky"), se sídlem Ponětovská 149, 664 51 Jiříkovice, IČO: 09039767, nezapsané v obchodním rejstříku, jenž upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/201 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávající a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávající. Internetový obchod prodávající je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.lumus.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Prodávající Marie Bučková je fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona (IČO: 09039767, není plátce DPH), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Bankovní spojení: mBank S. A., 670100-2218305690/6210

IBAN: CZ6762106701002218305690

SWIFT: BREXCZPXXX

1.3. Občanský zákoník rozlišuje kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem, tak na případy, kdy je podnikatelem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupující podnikatel, vylučují tyto obchodní podmínky použití některých ustanovení, což je zde výslovně uvedeno a v ostatním se, řídí vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, změna je vůči kupujícím účinná zveřejněním nového či doplněného textu obchodních podmínek. Případnou změnu obchodních podmínek prodejce vhodným způsobem zveřejní na svých webových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Kupní smlouva a její uzavření

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

2.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a závazné a před potvrzením objednávky kupující musí souhlasit s těmito podmínkami. Kompletní objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí a současně zrekapituluje objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). V případě, kdy kupující neobdrží potvrzení objednávky, je možné, že nastala chyba webového rozhraní obchodu a objednávka nebyla v pořádku evidována a uložena, proto je v takovém případě nezbytné kontaktovat www.lumus.cz.

2.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, zejm. v případě její změny (množství zboží, druh zboží, barevné provedení, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Kupní cena, platební podmínky, doprava a převzetí zboží

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený shora (dále jen "účet prodávajícího").

3.2. Všechny ceny uvedené na serveru, vč. poštovného a balného, jsou konečné. Výše poštovného a nákladů spojených s balením se vždy řídí dle váhy objednávky. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě objednávek doručovaných Českou poštou i PPL je doručení možné pouze na území České republiky, platí následující čl. 3.3.- 3.5. a ostatní články:

3.3.1. 119,- Kč při využití PPL přepravce,

3.3.2. 49,- Kč činí poštovné a balné v případě objednávky zboží, která bude vážit 0 - 0,2 Kg při platbě převodem na účet,

3.3.3. 65,- Kč činí poštovné a balné v případě objednávky zboží, která bude vážit 0,21 - 1,0 Kg při platbě převodem na účet,

3.3.4. 120,- Kč činí poštovné a balné v případě objednávky zboží, která bude vážit více než 1,0 Kg při platbě převodem na účet,

3.3.5. 35,- Kč činí poplatek za platbu na dobírku a bude připočten v případě, že si tento způsob zákazník vybere.

3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby musí být zboží vč. balného a poštovného uhrazeno před odesláním zboží kupujícímu.

3.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (variabilní číslo = číslo objednávky) a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo spolu se zbožím v balíku.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím nebo jím určené třetí osoby, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (emailem na emailovou adresu provozovatele obchodu: marie.buckova@lumus.cz). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy z důvodů dle čl. 4.2. nebo z jiných důvodů než dle čl. 4.2. v okamžiku, kdy již zboží obdržel nebo převzal, zašle toto zboží nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží zpět (nikoli dobírkou!) nejlépe prostřednictvím České pošty, s.p., na adresu: Marie Bučková, www.lumus.cz, Ponětovská 149, 664 51 Jiříkovice. Při odstoupení od smlouvy z jiných důvodů než dle č. 4.2. je kupující povinen uvést důvod odstoupení, číslo objednávky (= variabilní symbol), datum uskutečněné platby a současně předložit originál dokladu o koupi zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů nebo v případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží déle než 6 pracovních dnů oproti čl. 5.6. nenastanou-li okolnosti vyšší moci. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (poštovné a balné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím bezhotovostně na účet určený kupujícím, a to včetně nákladů na nejlevnější způsob dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže-li, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu bezplatný bonus či jiné obdobné plnění (dále jen "bonus"), a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá celá kupní smlouva, vč. bonusu účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý bonus.

4.8. Je-li kupující podnikatelem, nepoužijí se čl. 4.1., 4.2., části 4.3. týkající se nároků spotřebitele a 4.4.

5. Způsob přepravy a dodání zboží

5.1. Objednané zboží je prodávajícím odesíláno v co nejkratším termínu, od provedení a následného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

5.2. Jakmile je objednané zboží kupujícímu odesláno, prodávající jej o této skutečnosti vždy vyrozumí. Kupujícímu je tedy zaslána informace o datu odeslání objednaného zboží.

5.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a objednané zboží převzít. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu tak, že odevzdá zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce, tímto okamžikem na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci.

5.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující, či jím určená třetí osoba, povinen převzít zboží při dodání.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující, či jím určená třetí osoba, povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího např. o neoprávněném vniknutí do zásilky či poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a vizuálním nepoškozením zásilky. V případě nepřevzetí doručované zásilky, z důvodu jejího poškození, je kupující povinen za součinnosti dopravce vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat jej potvrdit.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a u spotřebitele též ustanovení § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Kupující dodané zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (viz čl. 5.3. těchto obchodních podmínek), a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím, které převzal a zbožím závazně objednaným, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce www.lumus.cz a zboží reklamovat. Pro kontrolu při převzetí zboží platí čl. 5.7. těchto podmínek. V případě, že by kupující takto neučinil, nemusel by být k jeho pozdější reklamaci dodaného zboží, brán zřetel.

6.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

6.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem a vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.9. Kupující uplatňuje právo z vadného plnění pomocí prodejního dokladu - faktury, tato musí být vždy přiložena k reklamovanému zboží, bez ní vadné zboží nemůže být reklamováno. Prodejce vadu dodaného zboží odstraňuje bezodkladně, ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění u prodejce, nedohodnou-li se na lhůtě jiné. Nejde-li o spotřebitele a odstranění vady je technicky a technologicky složitější může být lhůta k odstranění delší, ale přiměřená povaze vady a náročnosti jejího odstranění.

6.10. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6.11. Kupující spotřebitel zejm. může požadovat v případě zboží vadného při převzetí i dodání nové věci bez vad, pokud to není povaze zboží nepřiměřené; týká-li se vada jen součásti zboží, může požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné (zejm. vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu), má kupující právo na bezplatné odstranění. V případě většího počtu vad či opakovaném výskytu vady má kupující právo na dodání nové věci nebo výměnu nebo odstoupení od smlouvy. Nedojde-li k odstoupení od smlouvy nebo není uplatněno právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu nebo opravu, může požadovat kupující přiměřenou slevu z ceny.

6.12. Nároky z vadného plnění vyplývající z ustanovení § 2161 až 2174 občanského zákoníku a promítnuté do těchto podmínek, zejm. čl. 6.6., 6.7., 6.9., 6.11. se uplatní pouze v případě, je-li kupující spotřebitelem; u podnikatele se použití ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

6.13. Předmětem reklamace nemůže být zboží, u kterého nelze uplatňovat práva z vadného plnění dle zákona č. 89/2012 Sb., tj.:

6.13.1. má prošlou záruční dobu v den doručení zboží k uplatnění práv z vadného plnění zpět prodejci, tj. v den reklamace

6.13.2. není doloženo dokladem o koupi zboží - fakturou či jiným dokladem prokazujícím koupi zboží v kopii či originále

6.13.3. je poškozeno neodborným technickým zásahem, neodbornou údržbou

6.13.4. je mechanicky poškozeno

6.13.5. je poškozeno vnějšími událostmi, zej. přírodními živly, jakými jsou voda, oheň, blesk, apod., či okolnostmi vylučujícími odpovědnost

6.13.6. je poškozeno nesprávným použitím či nesprávnou manipulací nebo při nedodržení běžných zásad používání daného zboží.

6.14. V případě, že kupující chce u dodaného zboží využít svého práva z vadného plnění, pošle toto zboží prodejci zpět. K reklamovanému zboží kupující přiloží kopii dokladu o koupi zboží a podrobný popis závady doručeného zboží. Toto vše zašle na adresu prodejce: Marie Bučková, www.lumus.cz, Ponětovská 149, 664 51 Jiříkovice.

6.15. Zboží je nutné prodejci zaslat v plně vyhovujícím přepravním obalu z toho důvodu, že prodejce neručí za případné vzniknuvší mechanické poškození v době před přijetím reklamovaného zboží zpět. Zboží, u kterého je uplatňováno právo z vadného plnění je nutné prodejci zaslat čisté, suché, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. V případě, kdy reklamované zboží nebude splňovat výše uvedené podmínky, bude je prodejce oprávněn odmítnout.

F. Vyřízení práva z vadného plnění

6.16. Oprávněnost nároku vyplývajícího z práva vadného plnění posoudí provozovatel internetového obchodu, a po jeho posouzení bude kupující vždy telefonicky nebo emailovou zprávou vyrozuměn o způsobu, jakým bude reklamace vyřízena.

6.17. V souladu s ustanovením § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů po nutném odborném posouzení vady, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

7. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy marie.buckova@lumus.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Doručování

8.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající se zavazuje při ochraně osobních údajů postupovat od 25. 5. 2018 v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

9.2. Při každém zpracování osobních údajů je prodávající povinen zajistit existenci některého z důvodů pro jejich zpracování v souladu s tímto nařízením. Tam, kde je zpracování osobních údajů vázáno na souhlas kupujícího, tento bude zajištěn mimo tyto obchodní podmínky a nebude jakkoli podmíněn pro poskytnutí plnění. Odvolání souhlasu je kdykoli možné.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a problematika ukládání tzv. cookies je upravena Zásadami pro ochranu osobních údajů zveřejněnými na internetových stránkách www.lumus.cz.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že kupní smlouva a vztah a otázky s ní související a v ní neupravené se řídí českým právem a vylučují užití Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako celku. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování www.lumus.cz, Marie Bučková, Ponětovská 149, 664 51 Jiříkovice, adresa elektronické pošty marie.buckova@lumus.cz, telefon 776 384 583.

V Jiříkovicích, dne 14.11.2020