Zásady ochrany osobních údajů 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny pro naše zákazníky, potenciální zákazníky (před uzavřením smlouvy), odběratele novinek nebo návštěvníky webu. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 - dále jen "nařízení") a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 14.11.2020.

Správcem osobních údajů je Marie Bučková, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, se sídlem Ponětovská 149, 664 51 Jiříkovice, IČO: 09039767, která je prodávající v rozsahu zapsaného předmětu podnikání v obchodním rejstříku a provozuje webové stránky www.lumus.cz

Správce osobních údajů určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a dále vybírá případné další zpracovatele, kteří správci se zpracováním budou pomáhat. Správce neustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás jako subjektu údajů, zejm. z Vámi učiněné objednávky a další smluvní dokumentace, z interakcí s Vámi, z našich webových stránek a z veřejně dostupných zdrojů a informací.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami a nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování. K ochraně poskytnutých osobních údajů přistupujeme s vysokou pečlivostí a zásadně shromažďujeme jen ty osobní údaje, které skutečně potřebujeme ke stanovenému účelu. Činíme vše tak, abychom průběžně vyhodnocovali jejich zpracování, ať již z hlediska náležitého zabezpečení, zásady minimalizace údajů a omezení uložení. Při naší činnosti nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů.

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

A.1. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno a příjmení, popřípadě Vaše jméno a příjmení jako zástupce společnosti, adresa či doručovací adresa, kontaktní údaje: e-mailová adresa (nutná z důvodu doručení daňového dokladu a potvrzení objednávky), telefonní číslo (nutné z důvodu komunikace s přepravcem v rámci dodání zásilky) a příp. bankovní účet (např. pro případ zaslání finančních prostředků v případě odstoupení od smlouvy); u podnikajících osob místo podnikání, a také IČO a příp. DIČ, a na závěr i informace z interakcí s Vámi.

 1. Právní důvody zpracování

B.1. Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů), kdy nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním údajů:

 1. poskytování služeb, plnění smlouvy - zejm. uzavření, plnění kupní smlouvy, reklamace, odstoupení od smlouvy

 2. zajištění vedení účetnictví a plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů a oprávněný zájem správce

B.2. Při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat a zpracovávat Vaši IP adresu, která slouží k zjištění, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti našich webových stránek a přizpůsobení jejich zobrazení vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje zpracovávání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

B.3. Případy, kdy je třeba souhlas

Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje - emailovou adresu, a to po dobu 3 let od udělení Vašeho souhlasu. Právním základem pro zpracování je Váš souhlas, který poskytnete/neposkytnete v souvislosti s každou objednávkou. I udělený souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. Neposkytnutí souhlasu není důvodem pro nedokončení objednávky. Účelem zpracování Vašich e-mailových adres je zasílání obchodních sdělení.

 1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

C.1. Vaše osobní údaje jsou námi chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo nahodilého zničení Vašich osobních údajů.

 1. Zpracování a předávání Vašich osobních údajů

D.1. Data o zákaznících nezbytná pro splnění právní či smluvní povinnosti zpracováváme manuálně a zavádíme takto do systému. Přístup k nim má správce a jím pověřené osoby.

D.2. Příjemci, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, jsou některá z přepravních společností, která bude na základě Vašeho výběru zajišťovat přepravu Vámi objednané zásilkyna doručovací adresu, tj. PPL CZ s.r.o., IČO:25194798, nebo Česká pošta, s. p., IČO:47114983 a v případě potřeby také subjektu provádějící právní služby.

D.3. Zpracovávané osobní údaje zákazníků a obchodních partnerů nejsou přenášeny do zahraničí, tj. EU ani mimo EU.

D.4. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro daný účel zpracování.

D.5. V případě, že v budoucnu využijeme i další zpracovatele, budeme na zpracovatele při jejich výběru klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako sami na sebe a budeme Vás o tomto kroku informovat.

 1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

E.1. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, která můžete vůči nám využít.

 • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům.

 • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo na opravu Vašich osobních údajů.

 • Právo na nepřenositelnost.

 • Právo na výmaz.

E.2. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené faktury po archivační lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zákon nutně nepožaduje uchovávat po stanovenou dobu. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na Váš e-mail.

E.3. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nás nejprve budete o tomto podezření informovat, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

E.4. Pokud zákazníkem ještě nejste nebo jde o zasílání obchodních sdělení, zpracováváme Vaše e-mailové adresy pouze na základě Vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete toto zpracovávání ukončit žádostí.

 1. Mlčenlivost

F.1. Dovolujeme si Vás ujistit, že jak my, tak i další subjekty, které pro nás budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu, vyjma důvodů stanovených zákonem a případů, kdy Váš souhlas není třeba, nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 1. Možnost uplatnění práv

G.1. Vaše práva, jakož i dotazy, můžete uplatnit formou písemné žádosti zaslané na adresu sídla správce: Ponětovská 149, 664 51 Jiříkovice, nebo emailem na adresu: marie.buckova@lumus.cz.

G.2. Informace Vám musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení. Informace bude poskytnuta bezplatně; pouze v případě, pokud jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce buď uložit přiměřený poplatek za administrativní náklady, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

G.3. Správce je oprávněn v případě potřeby tyto zásady změnit či upravit, avšak toto nemá dopad na podmínky již odsouhlaseného zpracování. Při užívání e-shopu je subjekt povinen znění zásad při každé objednávce pravidelně kontrolovat.

Marie Bučková, správce